pro

ตะแกรงโมเลกุลคาร์บอน (CMS)

  • ตะแกรงโมเลกุลคาร์บอน (CMS)

    ตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนแบบอนุกรมของเราสามารถตอบสนองกระบวนการไนโตรเจน PSA ทั้งหมดของคุณสำหรับไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ปกติ (99.5%) ไนโตรเจนบริสุทธิ์สูง (99.9%) และไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษ (99.99%) นอกจากนี้ CMS ของเรายังสามารถใช้ในการฟอกก๊าซธรรมชาติและก๊าซถ่านหิน